д-р Лия Калинникова Магнусон

Лия Калинникова Магнусон е старши преподавател по специално образование в Университета в Йевле, Швеция. Текущи изследвания: Фундаментални предизвикателства пред специалното образование в приобщаването и как този процес е контекстуализиран от политически решения в образователните реформи в международен план; сравнителни изследвания в образованието; процес на децентрализация и деинституционализация в съседните източни държави; учебни програми за обучение на учители; динамика на промяната на целите на специалното образование.